Privacy Policy

Pedicure

Praktijk

Oirsbeek

 

 

Privacy Policy

Pedicure Praktijk Oirsbeek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

met persoonsgegevens

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens.

 

Pedicure Praktijk Oirsbeek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy.

 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking

van uw persoonsgegevens.

 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering

van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt.

 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen

en deze respecteren.

 

Als Pedicure Praktijk Oirsbeek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact

met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Pedicure Praktijk Oirsbeek

A. Dietrich

046 4424586 of 06 40123329